Amigo!Bar

Všeobecné podmínky

  • Všeobecné podmínky poskytování datových služeb prostřednictvím sítě Amigo!Net provozované společností AmigoNet s.r.o. (dále Všeobecné podmínky)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Služby dle osvědčení o podnikání v elektronických komunikacích č. 418 jsou provozovány jako veřejné.


2. Předmět Všeobecných podmínek

2.1. Společnost AmigoNet s.r.o. (dále provozovatel sítě) bude zákazníkovi na základě těchto Všeobecných podmínek poskytovat datové služby (dále jen "služby") sítě Amigo!Net (dále jen "síť"), podle příslušných mezinárodně uznávaných standardů, na území České republiky (dále jen "ČR") v oblastech pokrytých příslušným radiovým signálem v rozsahu uvedeném v aktuálním Ceníku služeb společnosti AmigoNet s.r.o. (dále jen "Ceník služeb").


3. Uzavření Smlouvy

3.1. Zákazník a provozovatel sítě berou na vědomí, že přijetím přístupových kódů do sítě Amigo!Net (uživatelského ID a hesla) při zřízení služby nebo přijetím přístupových kódů do sítě Amigo!Net odeslaných prostřednictvím e-mailové zprávy nebo prostřednictvím zprávy SMS, je řádně uzavřena "Smlouva o poskytování datových služeb sítě Amigo!Net" (dále jen "Smlouva") ve znění Všeobecných podmínek a že zákazník se od tohoto okamžiku zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky a návod na užívání služeb. Nedojde-li k přijetí přístupových kódů do sítě Amigo!Net zákazníkem, dochází k uzavření "Smlouvy o poskytování datových služeb sítě Amigo!Net" v okamžiku, kdy zákazník poprvé využije služby poskytované provozovatelem sítě. Nedílnou součástí Smlouvy je Ceník služeb umístěný na webových stránkach provozovatele sítě www.amigonet.cz


4. Práva a závazky provozovatele sítě

4.1. Provozovatel sítě se zavazuje:

4.1.1. udržovat síť Amigo!Net v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality předpokládané příslušným Všeobecným oprávněním,

4.1.2. odstraňovat závady vzniklé v síti Amigo!Net co nejdříve, bude-li to technicky možné nejpozději do jednoho týdne. Stejně bude provozovatel sítě postupovat i v případě, kdy je závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku (vyšší moc),

4.1.3. informovat o změnách cen služeb a o podstatných změnách v poskytování nebo užívání služeb co nejdříve, a to především prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.amigonet.cz, elektronickou poštou, telefonicky, či jinou, přiměřeně vhodnou formou

4.1.4. Poskytovat službu připojení k internetu s následujícímí parametry. Inzerovaná rychlost stahování a odesílání 100%. Minimální rychlost stahování a odesílání 40%, běžně dostupná rychlost stahování a odesílání 70%, maximální rychlost stahování a odesílání 150%. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva uživatele na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.

4.2. Provozovatel sítě je oprávněn:

4.2.1. změnit přístupové kódy zákazníka (uživatelské ID a heslo) z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu zákazníka,

4.2.2. zavést dodatečné způsoby ochrany sítě, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch zákazníka nebo sítě,

4.2.3. činit opatření řízení provozu, která mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou nikdy porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí zákazníků a jejich osobní údaje jsou vždy chráněny v souladu s právními předpisy, práva zákazníku nejsou v tomto směru nijak dotčena.

4.2.4. neposkytovat datové služby zákazníkům v případě porušení Všeobecných podmínek poskytování datových služeb prostřednictvím sítě Amigo!Net provozované společností AmigoNet s.r.o. (dále Všeobecné podmínky)


5. Práva a závazky zákazníka

5.1. Zákazník je oprávněn:

5.1.1. užívat služby sítě Amigo!Net v rozsahu čl. 2.1,

5.1.2. obracet se se svými připomínkami, hlášeními poruch a žádostmi na SMS infolinku a Telefonickou infolinku provozovatele sítě. Telefonní čísla SMS infolinky a Telefonické infolinky jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele sítě www.amigonet.cz

5.1.3. umožnit užití služeb uživateli a/nebo třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele sítě

5.2. Zákazník se zavazuje:

5.2.1. Užívat služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, písemnými návody a pokyny a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným osobám. Negativně ovlivnit provoz sítě, či kvalitu poskytovaných služeb jiným osobám může například, provozování služeb pro trvalé připojení www, ftp, nebo i jiných serverů, či nadměrné stahování dat, zákazníkem (DC++, Kazaa, Edonkey, BitTorrent, RapidShare, CZshare, Uloz.to, Megaupload.com apod.).

5.2.2. užívat služeb pouze prostřednictvím zařízení schválených pro provoz v ČR,

5.2.3. platit za poskytnuté služby v souladu s Všeobecnými podmínkami, zejména čl. 6. Všeobecných podmínek,

5.2.4 nevyužívat sítě v souvislosti s teroristickými útoky, dětskou pornografií, distribucí drog, zprostředkováním a provozováním prostituce, nelegálním mezinárodním obchodem, nepoužívat síť k hackování jiných počítačů a jiným činnostem, které jsou v rozporu s platným právní řádem ČR a EU.


6. Ceny a platby

6.1. Službu je možno užívat po celou dobu předplaceného období. Předplacené období začíná běžet od prvního dne předplaceného období. Ceny služeb a délky předplacených období jsou uvedeny v aktuálním ceníku služeb. Aktuální ceník služeb je k dispozici na webových stránkách provozovatele sítě (www.amigonet.cz) a v zákaznické sekci (Amigo!Bar) na webových stránkách provozovatele sítě (www.amigonet.cz) po zadání přístupových kódů zákazníka (uživatelské ID a heslo).

6.2. Služba se hradí předem, odečtením odpovídající částky za službu z kreditu zákazníka. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 1 Kč včetně DPH. Kredit je možno navýšit zasláním libovolné částky na účet provozovatele sítě, označené variabilním symbolem zákazníka (uživatelské ID). Kredit bude navýšen následující den po dni připsání částky na účet provozovatele sítě.

6.3. Variabilní symbol zákazníka a aktuální stav kreditu je dostupný v zákaznické sekci (Amigo!Bar) na webových stránkách provozovatele sítě (www.amigonet.cz), po zadání přístupových kódů zákazníka (uživatelské ID a heslo).

6.4. Provozovatel sítě vystavuje zákazníkovi daňový doklad za čerpání služeb v elektronické podobě, který je dostupný v zákaznické sekci (Amigo!Bar) na webových stránkách provozovatele sítě (www.amigonet.cz) po zadání přístupových kódů zákazníka (uživatelské ID a heslo).

6.5. Nevyčerpaný kredit zákazníka propadá po 24 měsících ve prospěch provozovatele sítě a jeho hodnotu provozovatel sítě nevrací.


7. Shromažďování a užití informací o účastnících

7.1. Provozovatel sítě vede aktuální evidenci svých zákazníků obsahující technické a kontaktní údaje zákazníka, které zpracovává manuálně a automaticky a je oprávněn tyto údaje užívat v souladu s právním řádem ČR pro účely provozování a ochrany sítí, poskytování datových služeb a služeb s nimi souvisejících, pro účely nabízení obchodu a služeb, pro marketingové a obchodní účely, a pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů nebo sjednané se zákazníkem, to vše v rozsahu, v jakém byla poskytnuta zákazníkem. Provozovatel sítě je oprávněn nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje zákazníka i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb, ledaže by subjekt údajů, který je fyzickou osobou, prokazatelně doručil provozovateli sítě svůj písemný nesouhlas.

7.2. Provozovatel sítě je oprávněn poskytnout data o subjektech údajů uvedená v čl. 7.1 těm osobám , které provozovatele sítě zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování datových služeb a služeb s nimi souvisejících či na provozování a údržbě systémů, prostřednictvím kterých se takové služby subjektům údajů poskytují.

7.3. Provozovatel sítě se zavazuje, že s údaji vedenými v evidenci dle čl. 7.1 bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem 7, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se subjektem údajů je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti provozovatelů, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech.


8. Reklamace

8.1. V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, zejména pokud jde o rychlost, od stanovených parametrů, je zákazník oprávněn reklamovat poskytovanou službu. Reklamaci vystaveného vyúčtování lze uplatnit do 2 měsíců od doručení vyúčtování, resp. zpřístupnění vyúčtování sjednaným způsobem, a reklamaci poskytnuté služby do 2 měsíců od jejího poskytnutí. Reklamace se provádí písemně u poskytovatele, případně i jiným způsobem, pokud to poskytovatel umožňuje, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, tuto je zákazník povinen uhradit ve lhůtě splatnosti. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, bude uživatel vyrozuměn o vyřízení reklamace do 2 měsíců od dne jejího doručení. Pokud uživatel nebude s vyřízením reklamace souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.

8.2. V případě, že bude reklamace poskytnutých služeb shledána oprávněnou, bude podle charakteru vadně poskytnuté služby, nahrazena poměrná část ceny za služby do 30 dnů od vyřízení reklamace, připsáním odpovídající částky na kreditní účet zákazníka.


9. Omezení, případně vyřazení sítě z provozu

9.1. Provozovatel sítě je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služeb ze závažných technických nebo provozních důvodů.

9.2. Provozovatel sítě je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb, pokud zákazník porušuje Všeobecné podmínky, např. práva a povinnosti uvedené v čl. 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, je v prodlení s úhradou poplatku za služby dle čl. 5.2.3, je důvodné podezření že zákazník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá služeb, pokud zákazník odmítl složit zálohu či poskytnout jinou záruku stanovenou provozovatelem sítě. Za zneužívání služeb se považuje i užívání služeb jiným způsobem než uvedeným ve Všeobecných podmínkách, popř. způsobem, který není v souladu s Všeobecnými podmínkami. V takovém případě, je provozovatel sítě oprávněn neprodleně deaktivovat všechny služby poskytované zákazníkovi, nevyčerpaný kredit zákazníka propadá ve prospěch provozovatele sítě a jeho hodnotu provozovatel sítě nevrací.

9.3. Pokud zákazník využívá od poskytovatele i jiné služby, může dojít k jejich vzájemnému ovlivňování, a to i negativnímu. Může tedy dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tj. služba může být poskytována s horšími než smluvně garantovanými parametry (zejména rychlostí – důsledky snížení rychlosti jsou popsány v čl. 9.4. Poskytováním služby s horšími parametry v důsledku vzájemného negativního ovlivňování více služeb poskytovatel neporušuje smlouvu

9.4. Snížení rychlosti stahování, resp. nahrávání znamená, že některé služby (internetové stránky, konkrétní obsah) mohou fungovat pomaleji nebo nemusí fungovat vůbec. To se týká zejména služeb, při nichž dochází k přenášení velkého objemu dat, tj. např. spouštění videí nebo stahování velkých souborů. Je proto možné, že např. videa se nebudou přehrávat plynule nebo nepůjdou přehrát vůbec, obrázky se budou zobrazovat pomalu nebo se nemusí zobrazit vůbec, online hry nebude možné spustit nebo nebudou fungovat plynule (k tomu může docházet i v případě vyšší hodnoty odezvy), soubory se budou stahovat, resp. nahrávat dlouhou dobu apod.

9.5. Zákazník bere na vědomí, že v přehledu oblastí pokrytých příslušným radiovým signálem, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele sítě (www.amigonet.cz), jsou vyznačeny oblasti s pravděpodobným výskytem příslušného radiového signálu. Provozovatel sítě nezaručuje, že v oblastech v přehledu vyznačených jako pokryté příslušným radiovým signálem zákazník vždy dosáhne připojení k síti. Provozovatel sítě neodpovídá za zhoršení kvality přenosu (služeb) fyzikálními vlivy anebo charakterem použitých technologií. Dále není provozovatel sítě odpovědný za nefungování, výpadky nebo omezení fungování (dále jen "nefungování") sítě Internet, které nemůže ovlivnit.

9.6. Provozovatel sítě může omezit nebo přerušit poskytování služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, epidemií a v případě, že provozovatel sítě k takovému omezení nebo přerušení bude povinen dle rozhodnutí státního orgánu ČR či EU.


10. Trvání smlouvy

10.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

10.2. Smlouvu lze vypovědět písemně do 20 dnů od zveřejnění podstatné změny Všeobecných podmínek, která není vyvolána změnou právních předpisů a znamená pro zákazníka zhoršení podmínek.

10.3. Smlouvu lze písemně vypovědět kdykoliv, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi provozovateli sítě.

10.4. Nevyčerpaný kredit zákazníka propadá ve prospěch provozovatele sítě a jeho hodnotu provozovatel sítě nevrací.


11. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

11.1. Provozovatel sítě odpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení právních povinností, které nejsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách, pouze pokud k takovému porušení došlo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo obchodních zástupců provozovatele sítě.

11.2. Provozovatel sítě neodpovídá za:
11.2.1. škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě či její části,

11.2.2. ušlý zisk,

11.2.3. škodu vzniklou odcizením nebo vyzrazením přístupových kódů zákazníka.

11.2.4. škodu, která vznikne jako důsledek použité technologie. Komunikace prostřednictvím sítě INTERNET není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny, nebo ztraceny, mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka. (např. umožnění přístupu třetí osoby k elektronickým datům anebo zařízením zákazníka),

11.3. škodu nahradí provozovatel sítě bezplatným poskytnutím služeb sítě ve výši prokázané škody, nejvýše však ve výši 5 000,- Kč.

11.4. Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli sítě porušením ustanovení Všeobecných podmínek zákazníkem anebo uživatelem (třetí osobou) nebo použitím zařízení, které ruší sítě, dále v důsledku neoprávněného zásahu do programového vybavení potřebného pro užívání služeb nebo použitím jiného zařízení neschváleného pro provoz v ČR.


12. Změna a platnost Všeobecných podmínek

12.1. Provozovatel sítě je oprávněn Všeobecné podmínky měnit, přičemž je povinen informovat zákazníka o změně Všeobecných podmínek zpravidla 1 týden před jejich účinností.

12.2. Pokud zákazník ve lhůtě do 20ti dnů ode dne zveřejnění změny Všeobecných podmínek "Smlouvu o poskytování datových služeb sítě Amigo!Net" v souladu s čl. 10.2 nevypoví, má se za to, že se změnou Všebecných podmínek souhlasí.

12.3. Všeobecné podmínky platí po celou dobu platnosti smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.


13. Právo a soudní příslušnost

13.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem ČR.

13.2. Příslušnost soudu je dána občanským soudním řádem č. 99/1963 Sb., v platném znění. Soudem příslušným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud místně příslušný podle sídla provozovatele sítě.

13.3. V případě sporu týkajícího se poskytované služby elektronických komunikací se spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Český telekomunikační úřad, www.ctu.cz. V případě sporu ohledně jiných služeb poskytovatele se spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz


14.Společná a závěrečná ustanovení

14.1. Za písemné úkony ze strany provozovatele sítě se považují i právní úkony doručené druhé smluvní straně poštou, poslem, faxem, elektronickou poštou, zprávou SMS.

14.2. V pochybnostech o tom, zda služba byla poskytnuta nebo zda byl úkon (zpráva, výzva, upomínka atp.) proveden, je rozhodující výpis z provozu systému provozovatele sítě.

14.3. Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.

14.4. Platná verze Všeobecných podmínek je vyvěšena na internetových stránkách provozovatele sítě www.amigonet.cz.

14.5. Tyto Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Všeobecných podmínek.

14.6. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2016.


AmigoNet s.r.o. Pražská 129/144 40001 Ústí nad Labem IČ: 27279448
Zapsán v OR, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22242.